Metody pracy

Program „Młody Kraków" zakłada działania interdyscyplinarne, multimodalne. Jego skuteczność czyli sukces w realizacji konkretnych zadań zależy od zgodnej współpracy wielu podmiotów: samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, Kościoła, środowisk naukowych oraz organów porządku publicznego. Każda z tych instytucji ma własne metody pracy. Twórcy programu dążą do profesjonalizacji i standaryzacji działań w obrębie danej instytucji. Mają też wypracowane zasady dotyczące programu jako całości.

Tworzeniu i aplikacji programu towarzyszą (na co dzień) cztery podstawowe zasady: otwartości, systemowości, współdziałania i pragmatyzmu.

1. Otwartość - program jest strukturą dynamiczną, uwzględniającą aktualny stan refleksji i działań na obszarze przeciwdziałania przestępczości młodzieży w Krakowie, w różnych miastach w Polsce oraz za granicą. Prace nad programem podzielone są na etapy: projektowanie - aplikowanie - ewaluacja (stałe monitorowanie).

2. Systemowość - program dąży do objęcia namysłem, działaniem i badaniem wszelkich obszarów mających związek ze zjawiskiem przestępczości młodzieży. Celem programu jest więc stworzenie systemu, a nie zbioru działań jednorazowych i rozproszonych.

3. Współdziałanie - skuteczna realizacja programu opiera się na współpracy różnych podmiotów aktywnych na obszarze przeciwdziałania przestępczości młodzieży. Oznacza to także, że program nie buduje własnych złożonych struktur organizacyjnych, ale inspiruje i współdziała z istniejącymi podmiotami lub dąży do ich wykreowania i samodzielnego istnienia. Program troszczy się również o rzetelność informowania opinii publicznej w sprawach dotyczących problemu przestępczości młodzieży oraz zabiega o szerokie wsparcie społeczne dla realizowanych przedsięwzięć.

4. Pragmatyzm - projekty proponowane przez program możliwie szybko uzyskują kształt szczegółowo opisanych konkretnych przedsięwzięć, w których jasno precyzuje się cele, adresatów i podmioty zdolne do ich realizacji. Punktem wyjścia przy realizacji wszystkich szczegółowych przedsięwzięć jest położenie szczególnego akcentu na zadania o charakterze diagnostycznym.

 

 

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb