Regulamin

Formularz zgłoszeniowy współpracownika portalu.

Załącznik do zarządzenia nr 216/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.02.2011 r.

Regulamin współpracy i korzystania z krakowskiego młodzieżowego portalu internetowego„Młody Kraków"

I. Definicje:

1. Właściciel - oznacza Gminę Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

2. Administrator - oznacza Referat ds. Młodzieży w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 31-931 Kraków, os. Centrum C 10.

3. Portal - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną

w sieci Internet pod adresem: www.mlodziez.info, której właścicielem jest Gmina Miejska Kraków.

4. Współpracownik - oznacza podmiot współpracujący z Portalem „Młody Kraków" w zakresie publikowania treści w Portalu.

5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu.

II. Postanowienia ogólne:

1. Celem Portalu jest propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego młodzieży, przeciwdziałanie agresji, uzależnieniom, promocja aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży, integrowanie środowisk młodzieżowych oraz informowanie o ofercie rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej i edukacyjnej kierowanej do młodych mieszkańców Krakowa.

2. W celu wzbogacenia treści Portalu Gmina Miejska Kraków zaprasza do współpracy środowiska młodzieżowe, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz placówki pracujące na rzecz dzieci i młodzieży w Krakowie.

3. Współpracownikami umieszczającymi treści w Portalu mogą być także osoby indywidualne, w tym osoby niepełnoletnie za zgodą opiekunów prawnych.

4. Nawiązanie współpracy pomiędzy Administratorem a Współpracownikiem instytucjonalnym następuje poprzez podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Współpracownikiem. Umowa określa zasady i zakres współpracy pomiędzy stronami.

5. Nawiązanie współpracy pomiędzy Administratorem a Współpracownikiem indywidualnym następuje poprzez:

a) wypełnienie przez Współpracownika formularza zgłoszeniowego do uczestnictwa w współtworzeniu Portalu, a także wyrażenie pisemnej akceptacji zapisów niniejszego regulaminu,

b) wyrażenie przez Współpracownika pisemnej zgody na udostępnienie Administratorowi danych osobowych i zgody na ich przetwarzanie w związku z koniecznością prowadzenia ewidencji współpracowników Portalu,

c) uczestnictwo Współpracownika w szkoleniu pozwalającym na zapoznanie się z edytorem zarządzającym treściami Portalu,

d) nadanie i uaktywnienie loginu do panelu administracyjnego umożliwiającego Współpracownikowi zarządzanie treściami Portalu w zakresie ustalonym pomiędzy Administratorem a Współpracownikiem.

6. Osobami uprawnionymi do nadania i uaktywnienia w imieniu Administratora loginu do panelu administracyjnego są pracownicy Referatu ds. Młodzieży Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

III. Zasady współpracy i użytkowania Portalu:

1. Współpracownicy umieszczając materiały tekstowe, graficzne, filmowe oraz dźwiękowe w Portalu, oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do zamieszczanych materiałów i przyjmują pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania bez ich zgody materiałów będących ich własnością.

2. Współpracownicy umieszczając materiały tekstowe, graficzne, filmowe oraz dźwiękowe w Portalu, oświadczają, że udzielają nieodpłatnie Właścicielowi Portalu, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na udostępnianie publiczne zamieszczonych w Portalu materiałów.

3. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy nadania loginu do panelu administracyjnego kandydatom na Współpracowników.

4. Zabrania się umieszczania w Portalu materiałów tekstowych, graficznych, filmowych

i dźwiękowych zawierających treści uznane powszechnie za obraźliwe wobec osób instytucji oraz grup społecznych, także treści niecenzuralnych.

5. Treści umieszczone przez Współpracownika, które zawierają treści uznane powszechnie za obraźliwe lub niecenzuralne zostaną natychmiast usunięte z Portalu.

6. Konto Współpracownika naruszającego postanowienia pkt. III.4 niniejszego regulaminu zostanie zablokowane w trybie natychmiastowym.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów niezgodnych z polityką Portalu.

8. Współpracownik upoważnia Administratora do ingerowania w treści umieszczone przez Współpracownika w Portalu w celu dokonania korekty (ortografia, gramatyka, styl, itp.).

9. Właściciel i Administrator Portalu oświadcza, że:

a) nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników,

b) zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika,

c) nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Portal „Młody Kraków",

d) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji,

e) nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu,

f) nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu,

g) nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania bez ich zgody przez Współpracowników Portalu materiałów zamieszczonych w Portalu,

h) przetwarza dane osobowe Współpracowników indywidualnych wyłącznie w zakresie niezbędnym do korespondencji z Współpracownikami i prowadzenia ewidencji Współpracowników.

Newsletter
juliada mlodziez smiglo

Powered by mtCMS   •    Wszelkie prawa zastrzeżone   •    Projekt i wykonanie MTWeb